วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2554

โค๊ด ตัวหนังสือแต่ง เวป บล๊อก


โค๊ด ตัวหนังสือ
โค้ดตัวหนังสือที่ใช้บ่อย


-.ตัวหนา  <b>โค้ดตัวหนังสือ</b>
-.ตัวเอียง  <i>โค้ดตัวหนังสือ</i>
-.ขีดเส้นใต้ตัวหนังสือ  <u>โค้ดตัวหนังสือ</u>
-.ขีดค่อมตัวหนังสือ  <s>โค้ดตัวหนังสือ</s>
-.ขนาดของตัวหนังสือ  <font size=1>โค้ดตัวหนังสือ</font(เลือก1-7)
-.สีของตัวหนังสือ  <font color=#ff69b4>โค้ดตัวหนังสือ</font>
-.เป็นโค้ดรวมของ ขนาดฟอนต์ และ สี  <font size="+4" color="#000000">โค้ดตัวหนังสือ</font>


วิงจากล่างขึ้นบน

<marquee direction=up height=130 onMouseOut=this.start() onMouseOver=this.stop() scrollamount=1 scrolldelay=30 width=100% truespeed=true style="filter:wave(add=0, lightstrength=80, phase=1, strength=1, freq=2);color:#FF0000">
<center>ใส่ข้อความ<br />ใส่ข้อความ<br />ใส่ข้อความ<br />ใส่ข้อความ</marquee>
                                </center>


วิ่งจกขวามาซ้าย

 <marquee direction="right" scrollamount="1">ใส่ข้อความ</marquee>


เลื่อนภาพจากขวามาซ้าย 


     <marquee><img src= XXX ></marquee>    

เลื่อนภาพจากซ้ายมาขวา


<marquee direction= right scrollamount= 1 ><img src= XXX ></marquee> 


เลื่อนภาพจากซ้ายมาขวา+พร้อมข้อความ


<marquee direction=right scrollamount= 2 ><img src= XXX >ใส่ข้อความ</marquee> หมายเหตุ

direction=up < = ให้ขึ้นข้างบน  ถ้าเปลี่ยนเป็น down = ลง ,left =ซ้าย ,right=ขวา

height=130 < = กำหนดความสูงของการวิ่งขึ้นลง

scrollamount=1 < = ความเร็วของการเคลื่อนที่ ตัวเลขยิ่งมากยิ่งเร็ว 

(onMouseOut=this.start() onMouseOver=this.stop() < =คำสั่งที่ทำให้หยุดเมื่อเมาส์โดนข้อความ 

(style="filter:wave(add=0, lightstrength=80, phase=1, strength=1, freq=2);color:#FF0000">)

ตัวอักษรค่อยๆเปลี่ยนสีเอง 
<h2>
<script language="JavaScript1.2" type="text/javascript">
var message="..text.."
var neonbasecolor="gray"
var neontextcolor="yellow"
var flashspeed=100  //in milliseconds

///No need to edit below this line/////

var n=0
if (document.all){
document.write('<font color="'+neonbasecolor+'">')
for (m=0;m<message.length;m++)
document.write('<span id="neonlight">'+message.charAt(m)+'</span>')
document.write('</font>')

//cache reference to neonlight array
var tempref=document.all.neonlight
}
else
document.write(message)

function neon(){

//Change all letters to base color
if (n==0){
for (m=0;m<message.length;m++)
tempref[m].style.color=neonbasecolor
}

//cycle through and change individual letters to neon color
tempref[n].style.color=neontextcolor

if (n<tempref.length-1)
n++
else{
n=0
clearInterval(flashing)
setTimeout("beginneon()",1500)
return
}
}

function beginneon(){
if (document.all)
flashing=setInterval("neon()",flashspeed)
}
beginneon()


</script>
</h2>                  
             ข้อความ พิมดีดออกมาที่ละตัว     
<style type="text/css">
<!--
B { font-weight: bold }
#ttl0 { position:absolute;top:30px;left:345px }
.ttl1 { font: 8pt Ms Sans Serif }
// -->
</style>


<script type="text/javascript" language="JavaScript">

var layers = document.layers, style = document.all, both = layers || style, idme=908601;
if (layers) { layerRef = 'document.layers'; styleRef = ''; } if (style) { layerRef = 'document.all'; styleRef = '.style'; }


function writeOnText(obj, str) {
  if (layers) with (document[obj]) { document.open();  document.write(str); document.close(); }
  if (style) eval(obj+'.innerHTML= str');
}


var dispStr = new Array(
"welcome to zalim-code"
);


var overMe=0;


function txtTyper(str, idx, idObj, spObj, clr1, clr2, delay, plysnd) {
  var tmp0 = tmp1 = '', skip = 0;
    if (both && idx <= str.length) {
if (str.charAt(idx) == '<') { while (str.charAt(idx) != '>') idx++; idx++; }
if (str.charAt(idx) == '&' && str.charAt(idx+1) != ' ') { while (str.charAt(idx) != ';') idx++; idx++; }
tmp0 = str.slice(0,idx);
tmp1 = str.charAt(idx++);


if (overMe==0 && plysnd==1) {
  if (navigator.plugins[0]) {
    if (navigator.plugins["LiveAudio"][0].type=="audio/basic" && navigator.javaEnabled()) {
document.embeds[0].stop();
setTimeout("document.embeds[0].play(false)",100); }
  } else if (document.all) {
ding.Stop();
setTimeout("ding.Run()",100);
  }
  overMe=1;
} else overMe=0;


writeOnText(idObj, "<span class="+spObj+"><font color='"+clr1+"'>"+tmp0+"</font><font color='"+clr2+"'>"+tmp1+"</font></span>");
setTimeout("txtTyper('"+str+"', "+idx+", '"+idObj+"', '"+spObj+"', '"+clr1+"', '"+clr2+"', "+delay+" ,"+plysnd+")",delay);
  }
}


function init() {
txtTyper(dispStr[0], 0, 'ttl0', 'ttl1', '#339933', '#99FF33', 50, 0);
}


// -->
</script>   
       


โค้ดตัวหนังสือกระโดดจากซ้ายไปขวา<h1><div id="jump"></div></h1>
<script>
message= "ข้อความ"
mes=new Array();mes[0]=-1;mes[1]=-4;mes[2]=-7;mes[3]=-10;mes[4]=-7;mes[5]=-4;mes[6]=-1;num=0;num2=0;txt="";function jump0(){if(message.length > 6){for(i=0;i != message.length;i++){txt=txt+"<span style='position:relative;' id='n"+i+"'>"+message.charAt(i)+"</span>"};jump.innerHTML=txt;txt="";jump1a()};else{alert("Your message is to short")}};function jump1a(){n0.style.left=-num2;if(num2 != 9){num2=num2+3;setTimeout("jump1a()",50)};else{jump1b()}};function jump1b(){n0.style.left=-num2;if(num2 != 0){num2=num2-3;setTimeout("jump1b()",50)};else{jump2()}}
function jump2(){txt="";for(i=0;i != message.length;i++){if(i+num > -1 && i+num < 7){txt=txt+"<span style='position:relative;top:"+mes[i+num]+"'>"+message.charAt(i)+"</span>"};else{txt=txt+"<span>"+message.charAt(i)+"</span>"}};jump.innerHTML=txt;txt="";if(num != (-message.length)){num--;setTimeout("jump2()",50)};else{num=0;setTimeout("jump0()",50)}};jump0()
</script>ตัวหนังสือหลดเหมือนฝนตก

<script type="text/javascript" language="JavaScript">


<!--
var rows=11; // must be an odd number
var speed=50; // lower is faster
var reveal=2; // between 0 and 2 only. The higher, the faster the word appears
var effectalign="default" //enter "center" to center it.


var w3c=document.getElementById && !window.opera;;
var ie45=document.all && !window.opera;
var ma_tab, matemp, ma_bod, ma_row, x, y, columns, ma_txt, ma_cho;
var m_coch=new Array();
var m_copo=new Array();
window.onload=function() {
if (!w3c && !ie45) return
  var matrix=(w3c)?document.getElementById("matrix"):document.all["matrix"];
  ma_txt=(w3c)?matrix.firstChild.nodeValue:matrix.innerHTML;
  ma_txt=" "+ma_txt+" ";
  columns=ma_txt.length;
  if (w3c) {
    while (matrix.childNodes.length) matrix.removeChild(matrix.childNodes[0]);
    ma_tab=document.createElement("table");
    ma_tab.setAttribute("border", 0);
    ma_tab.setAttribute("align", effectalign);
    ma_tab.style.backgroundColor="#000000";
    ma_bod=document.createElement("tbody");
    for (x=0; x<rows; x++) {
      ma_row=document.createElement("tr");
      for (y=0; y<columns; y++) {
        matemp=document.createElement("td");
        matemp.setAttribute("id", "Mx"+x+"y"+y);
        matemp.className="matrix";
        matemp.appendChild(document.createTextNode(String.fromCharCode(160)));
        ma_row.appendChild(matemp);
      }
      ma_bod.appendChild(ma_row);
    }
    ma_tab.appendChild(ma_bod);
    matrix.appendChild(ma_tab);
  } else {
    ma_tab='<ta'+'ble align="'+effectalign+'" border="0" style="background-color:#000000">';
    for (var x=0; x<rows; x++) {
      ma_tab+='<t'+'r>';
      for (var y=0; y<columns; y++) {
        ma_tab+='<t'+'d class="matrix" id="Mx'+x+'y'+y+'"> </'+'td>';
      }
      ma_tab+='</'+'tr>';
    }
    ma_tab+='</'+'table>';
    matrix.innerHTML=ma_tab;
  }
  ma_cho=ma_txt;
  for (x=0; x<columns; x++) {
    ma_cho+=String.fromCharCode(32+Math.floor(Math.random()*94));
    m_copo[x]=0;
  }
  ma_bod=setInterval("mytricks()", speed);
}


function mytricks() {
  x=0;
  for (y=0; y<columns; y++) {
    x=x+(m_copo[y]==100);
    ma_row=m_copo[y]%100;
    if (ma_row && m_copo[y]<100) {
      if (ma_row<rows+1) {
        if (w3c) {
          matemp=document.getElementById("Mx"+(ma_row-1)+"y"+y);
          matemp.firstChild.nodeValue=m_coch[y];
        }
        else {
          matemp=document.all["Mx"+(ma_row-1)+"y"+y];
          matemp.innerHTML=m_coch[y];
        }
        matemp.style.color="#33ff66";
        matemp.style.fontWeight="bold";
      }
      if (ma_row>1 && ma_row<rows+2) {
        matemp=(w3c)?document.getElementById("Mx"+(ma_row-2)+"y"+y):document.all["Mx"+(ma_row-2)+"y"+y];
        matemp.style.fontWeight="normal";
        matemp.style.color="#00ff00";
      }
      if (ma_row>2) {
          matemp=(w3c)?document.getElementById("Mx"+(ma_row-3)+"y"+y):document.all["Mx"+(ma_row-3)+"y"+y];
        matemp.style.color="#009900";
      }
      if (ma_row<Math.floor(rows/2)+1) m_copo[y]++;
      else if (ma_row==Math.floor(rows/2)+1 && m_coch[y]==ma_txt.charAt(y)) zoomer(y);
      else if (ma_row<rows+2) m_copo[y]++;
      else if (m_copo[y]<100) m_copo[y]=0;
    }
    else if (Math.random()>0.9 && m_copo[y]<100) {
      m_coch[y]=ma_cho.charAt(Math.floor(Math.random()*ma_cho.length));
      m_copo[y]++;
    }
  }
  if (x==columns) clearInterval(ma_bod);
}


function zoomer(ycol) {
  var mtmp, mtem, ytmp;
  if (m_copo[ycol]==Math.floor(rows/2)+1) {
    for (ytmp=0; ytmp<rows; ytmp++) {
      if (w3c) {
        mtmp=document.getElementById("Mx"+ytmp+"y"+ycol);
        mtmp.firstChild.nodeValue=m_coch[ycol];
      }
      else {
        mtmp=document.all["Mx"+ytmp+"y"+ycol];
        mtmp.innerHTML=m_coch[ycol];
      }
      mtmp.style.color="#33ff66";
      mtmp.style.fontWeight="bold";
    }
    if (Math.random()<reveal) {
      mtmp=ma_cho.indexOf(ma_txt.charAt(ycol));
      ma_cho=ma_cho.substring(0, mtmp)+ma_cho.substring(mtmp+1, ma_cho.length);
    }
    if (Math.random()<reveal-1) ma_cho=ma_cho.substring(0, ma_cho.length-1);
    m_copo[ycol]+=199;
    setTimeout("zoomer("+ycol+")", speed);
  }
  else if (m_copo[ycol]>200) {
    if (w3c) {
      mtmp=document.getElementById("Mx"+(m_copo[ycol]-201)+"y"+ycol);
      mtem=document.getElementById("Mx"+(200+rows-m_copo[ycol]--)+"y"+ycol);
    }
    else {
      mtmp=document.all["Mx"+(m_copo[ycol]-201)+"y"+ycol];
      mtem=document.all["Mx"+(200+rows-m_copo[ycol]--)+"y"+ycol];
    }
    mtmp.style.fontWeight="normal";
    mtem.style.fontWeight="normal";
    setTimeout("zoomer("+ycol+")", speed);
  }
  else if (m_copo[ycol]==200) m_copo[ycol]=100+Math.floor(rows/2);
  if (m_copo[ycol]>100 && m_copo[ycol]<200) {
    if (w3c) {
      mtmp=document.getElementById("Mx"+(m_copo[ycol]-101)+"y"+ycol);
      mtmp.firstChild.nodeValue=String.fromCharCode(160);
      mtem=document.getElementById("Mx"+(100+rows-m_copo[ycol]--)+"y"+ycol);
      mtem.firstChild.nodeValue=String.fromCharCode(160);
    }
    else {
      mtmp=document.all["Mx"+(m_copo[ycol]-101)+"y"+ycol];
      mtmp.innerHTML=String.fromCharCode(160);
      mtem=document.all["Mx"+(100+rows-m_copo[ycol]--)+"y"+ycol];
      mtem.innerHTML=String.fromCharCode(160);
    }
    setTimeout("zoomer("+ycol+")", speed);
  }
}
// -->
</script> 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น